Kotki 2018 / 2019

W LISTOPADZIE:

 
rozwijamy uczucia patriotyczne;
wdrażamy się do poszanowania symboli narodowych;
rozpoznajemy godło, hymn i barwy narodowe Polski;
budzimy uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny;
wzbogacamy wiedze na temat swojego kraju i jego stolicy;
wprowadzamy nazwę „Europa”, „Unia Europejska”
utrwalamy drukowaną i pisaną literą „L”, „l” „U”, ”u”, „K”, „k”
potrafimy  mierzyć długości przedmiotów za pomocą różnych miar;
wdrażamy się do uważnego słuchania;
doskonalimy umiejętność opowiadania usłyszanego tekstu;
rozwijamy umiejętność liczenia;
budzimy szacunek do mądrości ludowych przekazywanych w legendach;
rozwijamy postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy;
zaznajamiamy się z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju;
rozwijamy logiczne myślenie przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;
czytamy sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter;
utrwalamy obraz graficzny liczby 6, 7
doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
rozwijamy poczucie czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat;
rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe, porządkujemy zdarzenia w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem);
przygotowujemy  Apel Niepodległościowy – 9.11.2018;
wyjeżdżamy do Amici we Wronkach – 06.05.2018;
wyjeżdżamy do Teatru Animacji na przedstawienie „Ulf i Balon”;
30 listopada urządzamy Zabawę Andrzejkową;