Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY

 DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

NA ROK 2013/2014

W PRZEDSZKOLU NR 3 W SZAMOTUŁACH

 

Roczny plan pracy powstał w oparciu o:

 • program wychowania przedszkolnego: „Zanim będę uczniem”,
 • wnioski  z końcowej rady pedagogicznej,
 • program wychowawczy przedszkola,
 • program profilaktyki przedszkola.

STARAM SIĘ ZACHOWYWAĆ GRZECZNIE I UCZĘ SIĘ JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

1.„KULTURALNYCH SŁÓW UŻYWAM, NIEMIŁYM DZIECKIEM NIGDY NIE BYWAM: kształtowanie u dzieci zachowań społecznie akceptowanych, budowanie kulturalnego stylu bycia, budzenie wrażliwości na estetykę wyglądu swojego i innych, dbanie o wygląd sal przedszkolnych oraz szatni;

 • nabywanie umiejętności wyrażania emocji i rozpoznawania ich u siebie oraz innych osób;
 • obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (istota współdziałania w zabawach           i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków, nakrywanie do stołu i sprzątanie po sobie;
 • samodzielne ubieranie i rozbieranie się, dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie;
 • utrzymywanie porządku w swoim otoczen

 

2.„PRZEWIDUJEMY DZIAŁAŃ NASTĘPSTWA, ZAWSZE STOSUJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA” – przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo:

 • poznanie najbliższego środowiska;
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa;
 • rozbudzanie zainteresowania bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
 • doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowe i wyobraźni przestrzenno–czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywanie następstw określonych skutków swoich działań;
 • poznanie zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożar, wypadek)
 • zapoznanie się ze znaczeniem pojęcia „obcy”; poznanie zagrożeń, które mogą spotkać dziecko ze strony nieznajomych;
 • kształcenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, dbanie o ład i porządek wokół siebie;
 • rozwijanie sprawności fizycznej ;

STARAM SIĘ ZACHOWYWAĆ GRZECZNIE I UCZĘ SIĘ JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE

„KULTURALNYCH SŁÓW UZYWAM, NIEMIŁYM DZIECKIEM NIGDY NIE BYWAM” – kształtowanie u dzieci zachowań społecznie akceptowanych, budowanie kulturalnego stylu bycia, budzenie wrażliwości na estetykę wyglądu swojego i innych, dbanie o wygląd sal przedszkolnych oraz szatni;

 

 

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

 

 

1. Buduje pozytywne relacje w kontaktach społecznych; kształtowanie społecznie akceptowanych postaw oraz pozytywnego wizerunku samego siebie; rozpoznawanie i wyrażanie emocji

- Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego

kontaktu z innymi osobami, a także uczenie

sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz

kontrolowania zachowań – realizacja programu edukacyjnego „Dziecko w świecie emocji” A. Dyzert

- Kontrakt - wspólne tworzenie regulaminów współpracy i współżycia w grupie

- Tablice motywacyjne – samoocena dzieci , przywieszanie odpowiednich znaczków – nagradzanie i karanie zachowań dzieci (wg pomysłu nauczycieli)

- Wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy;

- Uświadomienie znaczenia kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomości, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu się można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę;

- Dokonywanie coraz bardziej świadomych ocen postepowania własnego i innych z zastosowaniem adekwatnych określeń – dzieci starsze (omawianie literatury, przykładów z życia codziennego) oraz ponoszenie konsekwencji;

- Wprowadzanie elementów bajkoterapii w celu pomocy dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi

- Kodeks przedszkolaka – zapoznanie oraz przestrzeganie zawartych w nim treści;

- Wypracowanie wzorów zdrowej rywalizacji podczas quizów, konkurów, zawodów sportowych;

- Z kulturą za pan brat – potyczki dobrych manier przedszkolaków

 

 

 

cały rok

 

 

IX

 

IX/X

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

wg potrzeb

 

cały rok

 

 

 

V

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

 

Agnieszka Dyzert

Kasia Hawryszkiewicz

 

 

 

2. Zachowuję się kulturalnie

Zwrócenie uwagi na estetykę dnia codziennego :

posiłki:

-dyżury  4,5,6 latki: nakrywanie do stołu,

-  Wiem, co jem- samodzielne przygotowywanie śniadań grupy 4, 5 i 6 latki,

- używanie odpowiednich sztućców podczas posiłków,

- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i budowania miłej atmosfery przez: częstowanie innych, nakładanie odpowiedniej ilości, okazywanie szacunku osobom starszym

- stosowanie właściwej techniki posługiwania się łyżką i widelcem: prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw

- nauka bezpiecznego korzystania z noża (krojenie owoców lub warzyw, smarowanie masłem) – dzieci starsze

szatnia: 

- poznanie swojego miejsca w szatni, rozpoznawanie swoich znaczków

- pilnowanie i odkładanie ubrań we właściwe miejsce w szatni, sali oraz podczas wychodzenia do miejsc użyteczności publicznej,

- zachowanie ładu i porządku na swojej półce,

sale:

- kształtowanie potrzeby i nawyku dbania o estetykę i porządek w najbliższym otoczeniu oraz wdrażanie do systematyczności w tym zakresie,

- wdrażanie do dbania o własne rzeczy, aby nie narazić ich na zgubienie, zniszczenie,

- porządkowanie swojego miejsca pracy,

- dbałość o zabawki, gry, układanki itp.,

- chowanie zbędnej odzieży w szatni lub wydzielonym do tego miejscu w sali;

łazienka:

- wytworzenie nawyku systematyczności w zakresie czynności higienicznych

- dbanie o pozostawienie łazienki w ładzie i porządku po zakończonych czynnościach higienicznych

podwórko:

- zapoznanie i przestrzeganie regulaminu korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym

- wspólnie z dorosłymi dbanie o estetykę ogrodu

życie codzienne:

- używanie zwrotów grzecznościowych proszę, przepraszam, dziękuje, dzień dobry, do-widzenia;

- prezentowanie wzorców właściwego zachowania

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

„PRZEWIDUJEMY DZIAŁAŃ NASTĘPSTWA, ZAWSZE STOSUJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA” – przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo

 

 

1. Moje przedszkole jest bezpieczne

- zapoznanie dzieci z topografią przedszkola

- wskazanie miejsc w których szczególnie należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo (m.in. schody)

 • zorganizowanie próbnego alarmu ewakuacji przedszkola

- poznanie osób, od których dzieci mogą uzyskać pomoc

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z ogrodu przedszkolnego, sali zajęć  – zapoznanie z regulaminem korzystania z placu zabaw

- znajomość prze dzieci osób upoważnionych do ich odbioru

IX

 

IX/X

 

 

IX

 

 

IX

nauczyciele

 

2. Bezpieczna droga do przedszkola

-poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu (spacery, wycieczki autokarowe; wykorzystywanie autochodzika)

- poznanie podstawowych znaków i sygnałów drogowych

 • spacer na skrzyżowanie z strażnikiem miejskim/ policjantem

- praktyczne utrwalenie zasad ruchu pieszego

 • wykorzystanie autochodzika

- Zasady bezpieczeństwa poznajemy, w swoich pracach je pokazujemy”- wernisaż prac „Bezpieczny przedszkolak

- stworzenie kącika Antosia uczy i ostrzega

IX – VI

 

 

 

IX/X

 

 

wg potrzeb

XI

IX

nauczyciele

 

3. Produkty bezpieczne i niebezpieczne

-kształtowanie umiejętności rozróżniania produktów jadalnych i niejadalnych

- przekazanie wiedzy o ochronie zdrowia w kontaktach z przyrodą

 • wycieczka do Leśniczówki

-uświadomienie dzieciom zakazu samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych

 • spotkanie z farmaceutą
 • wycieczka do apteki

- wyjaśnienie zagrożeń wynikających z brania do rąk i ust nieznanych roślin, owoców i grzybów

 • spacer do sanepidu
 • pogadanka z pracownikiem sanepidu

cały rok

 

 

 

IX/X

 

 

XI

 

 

 

X

nauczyciele

 

4. Mieszkanie jest miejscem bezpiecznym

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych

 • spotkanie z elektrykiem

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przedmiotami i urządzeniami  codziennego użytku

cały rok

 

XII

 

cały rok

nauczyciele

 

5. Nie wpuszczam obcych do domu, wiem jak się zachować podczas spotkania z nieznajomym

- kształtowanie pojęcia „obcy”

- uświadomienie dzieciom zagrożeń ze strony obcych

- uczenie dzieci nie reagowania na zaczepki, propozycje nieznanych osób – mówienie im NIE

 • scenki dramowe
 • bajki terapeutyczne

- wdrażanie dzieci do informowania rodziców o zamiarze oddalenia się z kimś, nawet jeśli tę osobę znają

- ćwiczenie umiejętności odpowiedniego zachowania w opisywanych sytuacjach

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

6. Kształtowanie czynności samoobsługowych nawyków higienicznych i kulturalnych

- kształtowanie umiejętności poprawnego mycia rąk

- samodzielne korzystanie z toalety

- samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o swoje rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie lub kradzież

- właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków , nakrywanie do stołu i sprzątanie po sobie

- samodzielne przygotowywanie śniadania

- utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu

cały rok

nauczyciele

 

7. Dbamy o swoje zdrowie

- dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, poddawanie się leczeniu

 • spotkanie z ratownikiem medycznym

- uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku

 • wpajanie dzieciom zasad zdrowego żywienia i konieczności dbania o swoje zdrowie
 • spotkanie z dietetykiem

- wdrażanie dzieci do czynnego wypoczynku jako źródła zdrowia

 • przygotowanie dzieci do roli świadomego użytkownika TV, Internetu, kina domowego, komputera
 • spotkanie z informatykiem

- wyrabianie nawyków higienicznych – dziecko wie, że jest to istotny element zdrowia

cały rok

 

IV

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

wg potrzeb

 

 

nauczyciele

 

8. Rozumienie zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń, świadomość niebezpieczeństw ze strony nieoswojonych zwierząt

- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku ; podejmowanie przez dzieci rozsądnych decyzji i nie narażanie się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody

 • tworzenie kalendarza pogody

- wycieczka do Zoo

cały rok

 

nauczyciele

 

9.Jesteśmy życzliwi i uprzejmi dla innych

- kształtowanie postawy życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za własne postępowanie

- zrozumienie reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi

 - zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnych ustaleń (zadań, norm itp.)

- obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują

- grzeczne zwracanie się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy

cały rok

nauczyciele

 

10. Bawimy się bezpiecznie

- próby samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu; rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie

- rozumienie konieczność przestrzegania zakazu ślizgania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz właściwego korzystania z sanek

- kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań

 

cały rok

nauczyciele

 

 

11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- posiadanie wiedzy o zachowaniu się w sytuacji zagrożenia; gdzie można otrzymać pomoc, umiejętność proszenia o nią

- poznanie ważnych telefonów alarmowych

 • spotkanie ze strażakiem
 • spotkanie z policjantem
 • spotkanie z lekarzem/ pielęgniarką

 

- uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów wynikających z bezmyślnych zabaw

- rozumienie zakazu zabawy prądem i zapałkami

- posiadanie umiejętności przedstawiania się, podawania swojego imienia , nazwiska, adresu; posiadanie wiedzy o osobach, którym można podawać takie informacje

 • teatrzyk „Bezpieczny przedszkolak”
 • quiz „Bezpieczny przedszkolak”, zaproszenie do współpracy dzieci (grupy przedszkolnej)           z innego, wybranego przedszkola.

 

cały rok

 

 

 

wg kalendarza imprez

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

VI

III

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasia Hawryszkiewicz

Agnieszka Dyzert

 

 

Załączniki

 1. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 2. Plan współpracy ze szkołami;
 3. Kalendarz imprez;
 4. Grupowe plany współpracy z rodzicami;

Opracował zespół w składzie:

 

Katarzyna Hawryszkiewicz

Agnieszka Dyzert

Magdalena Glabiszewska

Elzbieta Szudera